Aktivity * *

Aktivity

Zaměřujeme se na zvyšování povědomí o podvýživě (malnutrici) spojenou s onemocněním nebo stářím a na povědomí o správné nutriční péči všech skupin obyvatelstva.

Nabízíme tyto obecně prospěšné aktivity:

 • organizace a realizace vzdělávacích aktivit pro širokou i odbornou veřejnost – přednášky, semináře, symposia, kurzy odborného poradenství
 • organizace a realizace volnočasových aktivit
 • organizace a realizace rekondičních, rehabilitačních a edukačních pobytů
 • organizace a realizace projektů zaměřených na identifikaci a vyhledávání jedinců s podvýživou
 • organizace a realizace projektů zaměřených na zlepšování dostupnosti správné nutriční péče
 • podpora znalostí o nutričních potřebách ve zdraví a nemoci u občanů v rodinách, školách, podnicích
 • organizace a realizace projektů zaměřených na domácí nutriční péči
 • poskytování nutriční domácí péče jedincům ve vlastním sociálním prostředí
 • studium, výzkum a shromažďování vědeckých i dalších poznatků o nutriční péči a výživě
 • propagace, popularizace a praktické aplikování zásad správné nutriční péče mezi odbornou i laickou veřejností
 • rozvoj specifických oblastí péče o zdraví občanů
 • rozvoj obecně prospěšných komunitních činností
 • součinnost se státními a samosprávnými orgány, vysokými a středními školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi v oblasti nutriční péče a v oblastech souvisejících
 • vydávání edukačních a informačních materiálů, brožur, časopisů, newsletterů, DVD, web stránek, mobilních aplikací pro širokou i odbornou veřejnost